Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging “Tesselschade-Arbeid Adelt” en haar verschillende afdelingen, samen hierna “TAA” en haar fondsen Tesselschade Studiefonds, het Zegers Veeckens Fonds (ZVF) en het fonds Behoud Oude Handwerktechnieken (samen ‘Fondsen’). TAA en haar Fondsen gebruiken uw persoonsgegevens omdat u als lid, donateur, belangstellende, (oud-)handwerkster of student geregistreerd bent bij TAA of haar Fondsen. Leden van de afdelingen van TAA zijn conform de statuten van de afdeling (art.5) automatisch lid van de landelijke vereniging van TAA.

Contactgegevens

Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging "Tesselschade-Arbeid Adelt"
Hoevebrink 22
8034PZ Zwolle
+31 (0)38 453 88 59
Het bestuur is verantwoordelijk voor de privacy aangelegenheden van TAA. Zij is te bereiken via bestuur@tesselschade.nl.


Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

TAA verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs, belangstellenden, (oud-)
handwerkster of student voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van haar diensten;
 • het beantwoorden van vragen;
 • het afhandelen van contributiebetaling of donatie;
 • het afhandelen van aankopen van onze producten;
 • het verzenden van informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen.


De Fondsen verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van hun diensten;
 • Het beoordelen van een verzoek om financiële ondersteuning en het inhoudelijke en financieel afhandelen daarvan;
 • Om aanvragers te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een aanvraag te kunnen beoordelen;
 • Om de voortgang van de verstrekking van bijdragen of ondersteuning te kunnen volgen.


Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TAA en haar Fondsen verwerken uw persoonsgegevens op grond van:

 • de door u gegeven toestemming;
 • het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst;
 • een aan ons opgelegde wettelijke verplichting;
 • onze gerechtvaardigde belangen of die van derden.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze toestemming altijd intrekken.

Het verwerken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u. In deze gevallen kunnen wij onze diensten alleen leveren wanneer u de benodigde persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Wij kunnen wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving.
Wij verwerken persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigde belang om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TAA en haar Fondsen bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld.

TAA en de Fondsen hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Wanneer de grondslag voor verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt.
 • Persoonsgegevens van leden worden tot opzegging of ontvangst kennisgeving overlijden bewaard.
 • Persoonsgegevens van donateurs worden bewaard tot 10 jaar na de laatste donatie.
 • Van gehonoreerde aanvragen bewaren wij de persoonsgegevens die ingevuld zijn op het aanvraagformulier en de toekenningsbrief onbeperkt. Alle overige documenten en gegevens worden bewaard tot 10 jaren na het indienen van de aanvraag.
 • Van afgewezen aanvragen bewaren wij gedurende 3 jaar de persoonsgegevens uit het ingevulde aanvraagformulier en de afwijzingsbrief.
 • Alle overige documenten en gegevens van afgewezen aanvragen worden tot 1 jaar na het indienen van de aanvraag bewaard.
 • Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht, dan hanteren wij de bewaartermijn die in die wet is bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden

TAA en haar Fondsen kunnen in de volgende situaties uw persoonsgegevens delen met derden:

 • Het is noodzakelijk ter uitvoering van onze overeenkomsten met u;
 • Wij zijn hiertoe verplicht op grond van een wettelijke verplichting;
 • De doorgifte geschiedt aan een verwerker, te weten onze hosting provider, website bouwer, website beheerder en het ingeschakelde archief, waarmee een overeenkomst is gesloten om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze afdelingen indien dit noodzakelijk is in het kader van het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst met u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Wat is een cookie?

Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door de browser op uw computer wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie kan bij uw volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website u herkennen.

Waarom gebruiken we cookies?

Cookies zorgen ervoor dat de website snel wordt geladen en u onze website veilig kunt bezoeken.

Welke cookies gebruikt TAA?

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kunnen niet alle elementen van de website worden geladen.

Naam cookie Type Bewaartermijn
PHPSESSID HTTP Sessie

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TAA en haar Fondsen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Op verzoek zullen we u een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die we van u verwerken, op welke grondslag wij verwerken, de bewaartermijnen, de organisatorische en technische maatregelen die wij hebben genomen en of we uw informatie aan derden verstrekken.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om ons te verzoeken om uw onjuiste of incomplete persoonsgegevens te rectificeren. Indien nodig zullen wij uw persoonsgegevens rectificeren en ze compleet maken.

Recht op verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zijn slechts in een van de volgende situaties verplicht om uw verzoek uit te voeren:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doelen waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en verwerkt;
 • U trekt uw toestemming in en wij hebben geen andere rechtsgrond om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • U maakt bezwaar tegen het verwerken en wij hebben geen gerechtvaardigd gronden voor de verwerking;
 • Uw persoonsgegevens zijn door ons onrechtmatig verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om aan een op ons rustende wettelijke verplichting te voldoen.


Recht op beperking

U heeft het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in een van de volgende situaties:

 • U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan beperking van de verwerking;
 • Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel van onze 

  verwerking maar u heeft uw persoonsgegevens nodig voor het instellen, 

  uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;

 •  

  U heeft bezwaar gemaakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens 

  en we zijn aan het overwegen of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder 

  wegen dan uw gerechtvaardigde gronden.


Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in een van de volgende situaties:

 • De verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen;
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor direct marketing;
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor statistische of wetenschappelijke/historische doeleinden.

Wij kunnen echter uw verzoek afwijzen indien wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, of wanneer de verwerking plaatsvindt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen. Op verzoek kunnen wij de persoonsgegevens voor u overdragen, als dit technisch mogelijk is. Het recht op dataportabiliteit kan alleen worden uitgevoerd wanneer aan de volgende twee
gronden is voldaan:

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op het uitvoeren van een overeenkomst; en
 • de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés.

U kunt bij ons een verzoek indienen ter uitoefening van een of meerdere van bovenstaande rechten. Graag ontvangen wij bij dit verzoek uw contactgegevens, zodat wij contact met u kunnen opnemen naar aanleiding van uw verzoek. Wij behouden het recht voor om u te vragen zich te identificeren. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat een redelijke vergoeding wordt gevraagd voor het uitvoeren
van het verzoek.

U kunt uw verzoek per e-mail aan ons versturen op het in deze privacyverklaring aangegeven e-mailadres. Wees in uw verzoek zo duidelijk en precies als mogelijk. Vermeld in ieder geval welk recht u wilt uitoefenen en op welke gronden.

Binnen één maand zullen wij u informeren over het vervolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. Indien het niet mogelijk is om binnen één maand aan uw verzoek te voldoen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Indien blijkt dat wij geen gevolg aan uw verzoek kunnen geven zullen wij de afwijzing aan u motiveren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw privacy rechten geschonden worden. Wij stellen het echter op prijs als u de reden van de klacht eerst aan ons voorlegt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 december 2018.